Polityka Ochrony Danych Osobowych (Polityka Prywatności)
obowiązująca w przedsiębiorstwie :
Ml Starpal Małgorzata Lisowska
25-614 Kielce ul. 1 Maja 136

 1. Szanując prawa osób odwiedzających nasz serwis (stronę internetową) oraz
  korzystających z naszych usług, respektując rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tekst
  mający znaczenie dla EOG, Dz.Urz. EU L 119, s.1 ze zm.)) – zwane dalej ,,RODO” oraz
  ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)
  zwanej dalej ,,ustawą o ochronie danych”, zobowiązujemy się do zachowania
  bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Gwarantujemy ochronę
  danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić
  przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną
  modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym
  posiadaniu.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest :
  Ml Starpal Małgorzata Lisowska
  25-614 Kielce ul. 1 Maja 136
 3. Informujemy, że przetwarzanie może dotyczyć następujących danych osobowych:
  a. Imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dane teleadresowe – w celu umożliwienia
  bezpośredniego kontaktu, bądź wystawienia faktury;
  b. Adres email – poprzez email kontaktujemy się z Tobą, po wcześniej udzielonej
  zgodzie na taki kontakt;
  c. NIP – w celach podatkowych i rachunkowych,
  c. Adres IP – stanowiący informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń
  realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach
  systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych,
  d. Cookies – nasza firma wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania
  serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wyrażenie zgody na to, aby wpisane
  przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania
  korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego jest
  dobrowolna. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w jednym lub
  wielu różnych celach wskazanych w zgodzie.
  b) zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
  RODO, bądź podjęcia działań na twoje żądanie, jeszcze przed zawarciem umowy,
  c) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
  Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  d) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, stosowany jest monitoring wizyjny, którego
  zadaniem jest wspomaganie kontroli dostępu i zapewnienie bezpieczeństwa siedziby
  Administratora i jego mienia oraz znajdujących się w pomieszczeniach ludzi i
  informacji oraz zapobieganie kradzieżom lub aktom wandalizmu. Ponadto nadzór
  video nad terenem zakładu pracy i terenem bezpośrednio wokół zakładu jest
  niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub kontroli
  produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić
  pracodawcę na szkodę. Ponadto w zakresie w jakim dotyczy pracowników monitoring
  stosuje się także w celu przestrzegania procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, a w
  pomieszczeniach magazynowych w celu ochrony mienia pracodawcy przed
  kradzieżą. Rejestracja obrazu ma miejsce w siedzibie Administratora 25-614 Kielce ul. 1 Maja 136
  e) przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
  roszczeń.
 5. W serwisie Administratora mogą wystąpić linki kierujące do innych stron internetowych
  działających niezależnie od Serwisu Administratora, za treść których Administrator. nie
  ponosi odpowiedzialności. Prawo własności do tych serwisów przysługuje innym
  Administratorom. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz
  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Administrator nie powierza żadnych danych
  osobowych użytkowników serwisu Administratora Administratorom serwisów dostępnych na
  podstawie linków zamieszczonych w serwisie Administratora.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tym jakie dane osobowe
  użytkownika są przetwarzane, oraz w jakim celu i zakresie jest to wykonywane.
 7. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO,
  tj. z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości adekwatności,
  prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności
  oraz rzetelności.
 8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu odwołania
  zgody natomiast w pozostałych przypadkach do czasu: zakończenia ewentualnego
  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków
  wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych lub
  bez ograniczenia w zakresie w jakim służą celom statystycznym, marketingowych nie dłużej
  niż do wyrażenia przez użytkownika sprzeciwu lub cofnięcia zgody, z zastrzeżeniem odmowy
  w sytuacji gdy przetwarzanie ma miejsce w związku z obowiązkiem opartym na ustawie.
 9. W sytuacji, gdy dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie
  profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, będzie się to odbywać w zgodzie z art.
  22 RODO, tj. tylko wówczas, gdy:
  a) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane
  dotyczą, a Administratorem,
  b) jest to dozwolone prawem Unii lub prawem polskim, z zachowaniem przewidzianych
  prawem właściwych środków ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych
  interesów osoby, której dane dotyczą,
  c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
  Poprzez piki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach
  końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W
  szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której
  pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki
  cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,
  przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami
  wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
  cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne
  są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Administrator zastrzega, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą
  uniemożliwić poprawne działanie Stron internetowych Administratora.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w sytuacji, gdy podanie oznaczonych
  danych osobowych jest warunkiem realizacji przez Administratora niektórych usług,
  użytkownik będzie o tym informowany w sposób jednoznaczny i wyraźny przed podaniem
  tych danych osobowych.
 2. Każdy Użytkownik/Klient (Kontrahent/Usługobiorca) jest pytany o zgodę na
  przetwarzanie jego danych osobowych przy jednoczesnym poinformowaniu go
  o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce
  korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik w stosunku
  do swoich danych osobowych ma prawo do żądania ich sprostowania (poprawienia),
  usunięcia (z wyjątkiem gdy przetwarzanie wynika z obowiązku prawnego i na czas trwania
  tego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, uzyskania informacji o podmiotach, którym dane są
  przekazywane na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych. Jeżeli z jakiś
  względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich
  usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 4. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Odstępstwem od zasady mogą być
  przypadki naruszenia prawa, wtedy możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru
  sprawiedliwości, jak również w przypadku, w których przepisy prawa zobowiązują
  administratora danych osobowych do udostępnienia administrowanych danych oraz
  przekazania danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie umowy o przetwarzaniu
  danych. Nie prowadzimy sprzedaży danych osobowych.
 5. Administrator świadczy usługi wskazane stronie internetowej, w tym w postaci:
  a) informacji o zakresie swojej oferty,
 6. W celu skorzystania z praw przysługujących Użytkownikowi zgodnie z postanowieniami
  RODO i ustawy o ochronie danych osobowych należy przesłać e–mail pod adres:
  info@strapal.pl
 7. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub
  ustawy o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę
  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Niniejsza polityka prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona w drodze
  opublikowania w jej miejsce nowej polityki prywatności. Zmiana taka staje się skuteczna
  z chwilą jej publikacji i nie wymaga indywidualnego powiadamiania poszczególnych osób,
  których dane dotyczą.